Žena u islamu

U emisiji ŽENA U ISLAMU profesorka Erna Juković-Hajrović će obrađivati teme koje se tiču oblikovanja ličnosti žene i njenog delanja u skladu sa Islamom. U monološkoj formi, prenosiće se znanje neophodno za suočavanje sa svim izazovima koji se pred muslimanku u savremnom društvu postavljaju. Uključivaće se problematika koja se vezuje za određeni životni period žene, ali  i ona pitanja koja su aktuelna u svim životnim dobima. Na taj način, uz Božiju pomoć, uticaće se ne poboljšanje ponašanja, islamskog  ahlaka i morala, i usmeravati svakodnevne delatnosti žene ka postizanju Allahovog zadovoljstva kao vrhunskom cilju. Ključnu ulogu u predavačkom postupku imaće osvrtanje na Kur’an i sunet Božijeg Poslanika Muhammeda s.a.v.s., što će doprineti aktualizaciji njihovih univerzalnih vrednosti, te olakšati njihovo uključivanje u svakodnevni život žene. Pozivamo sve slušateljke da budu uz GMS radio četvrtkom, nakon akšama namaza, i da olakšaju sebi približavanje Allahovom zadovoljstvu.