PROGRAM ZA SUBOTU, 05. septembar 2015. - 21. Zu-l-k'ade 1436.

  • 00:00 – Kur'an
  • 04:00 – Ezan za sabah namaz 
  • 05:00 - Ilahije i hadisi

    07:00 – Kur'an i tekbiri

    09:00 – Ilahije i hadisi

    10:00 – Vesti

  • 11:00 -  Ilahije i hadisi
  • 12:00 – Kur'an i tekbiri
  • 13:00 – Ezan za podne namaz
  • 14:00 -  Ilahije i hadisi
  • 15:00 – Kur'an i tekbiri
  • 16:19 – Ezan za ikindiju namaz
  • 17:00 – Vesti
  • 18:00 – Ilahije i hadisi
  • 19:00 -  Kur'an i tekbiri
  • 19:11 – Ezan za akšam namaz 
  •            – Ilahije i hadisi
  • 20:47 – Ezan za jaciju namaz
  •             – Ilahije i hadis
  • 21:00 - Kur'an i tekbiri
  • 23:00 – Ilahije i hadisi
  • 00:00 – Kur’an