PROGRAM ZA SREDU, 09. septembar 2015. - 25. Zu-L-k'ade 1436.

00:00 – Kur'an

04:00 – Ezan za sabah namaz 

05:00 - Ilahije i hadisi

07:00 – Kur'an i tekbiri

09:00 – Ilahije i hadisi

10:00 – Vesti

11:00 – Ilahije i hadisi

12:00 – Kur’an i tekbiri

13:00 – Ezan za podne namaz

14:00 – Ilahije i hadisi

15:00 – Kur'an i tekbiri

16:14 – Ezan za ikindija namaz 

17:00 – Vesti

18:00 – Ilahije i hadisi

19:00 – Kur'an i tekbiri

19:04 – Ezan za aksam namaz 

            – Ilahije i hadisi

20:00 - Ilahije i hadisi

20:38 – Ezan za jaciju namaz

           – Kur’an i tekbiri

21:00  Ilahije i hadis

23:00 – Ilahije i hadisi

00:00 – Kur’an