WhatsApp Image 2020 03 13 at 16.52.39

Beograd, 13. mart 2020.

OBAVEŠTENJE: Od ovog petka, prema preporukama SZO i Republičkih organa, ograničen je broj džematlija unutar džamije na 80. Takođe, ovo ograničenje se odnosi i na prostorije unutar zgrade (konkretno IV sprat – koji se koristi petkom kao pomoćni/dodatni prostor za klanjanje džume namaza). Vernicima je omogućeno da obave molitvu na otvorenom prostoru – ispred džamije.

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

“Kakva god vas nesreća pogodi – to je zbog vaših greha, a Bog mnoge i prašta.” (Eš-Šuara, 30.)

“Nered se pojavio na kopnu i moru, jer je svet to ružnim postupkom zardio. Allah hoće da iskuse neke grehe svoje koje su počinili, ne bi li se povratili. “ (Er-Rum, 41.)

Allah, dželle šanuhu, kao Stvoritelj čoveka, iz Svoje neizmerne milosti i mudrosti je zabranio određene postupke koji nanose zlo ljudskom biću i ponižavaju ga.
Cilj Allahovih zabrana je oslobađanje vernika od požuda, oholosti i sebičnosti, jer su to okovi koji sputavaju čoveka hodu ka istini.

Greh se može definisati na više načina, a bez sumnje, najbolja je ona definicija koju je dao sam poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. “Greh je ono što te peče i ne da ti mirau duši, a što bi ti da sakriješ od sveta.” (Muslim)

Gresi se se po svojoj suštini i posledicama dele navelike i male. Kada su upitali Ibn Abbasa o broju velikih greha kazao je da ih ima do sedamdeset, a po nekim predajama i do sedam stotina.

Grehe takođe možemo da delimo na one koji se mogu iskupiti sa pet dnevnih namaza, postom, hadždžom, umrom – odnosno vršenjem nekog dobrog dela o čemu postoje mnogobrojni hadisi, i na one grehe koji se ne mogu time iskupiti.

Ebu Bekr, radijAllahu anhu, kaže: „Bili smo kod Allahovog poslanika pa nam on reče: ’Da vam kažem najveće velike grehe.’ To reče tri puta, zatim nastavi: ’Pridružiti Allahu druga, neposlušnost roditeljima i lažno svedočenje.’ Allahov poslanik je bio naslonjen pa sede. Ponavljao je te reči toliko da smo među sobom rekli da hoće prestati.“ (Muslim)

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, Allahov poslanik, alejhis-selam, iznosi sedam velikih greha.
„Čuvajte se sedam velikih greha: širk, sihr, ubijanja na pravdi Boga – osim po pravdi, kamate, imetka jetima, bežanja sa bojnog polja i potvore za blud pobožne i čestite muslimanke.“ (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesai)

Inače, greh datira od onog momenta kada je Iblis odbio da se pokloni Ademu, alejhis-selam, zbog čega je bio proklet. I umesto pokajanja on je izgubio nadu u Allahovu, dželle šanuhu, milost, pa je pao u još veću grešku. Posle toga postao je zavidinik, osvetnik i neprijatelj Adema, alejhis-selam, smatrajući ga krivim za svoju nesreću.

Razlika između Ademovog, alejhis-selam, greha i Iblisovog je u tome što se Adem, alejhis-selam, pokajao i vratio Allahu.

Analizirajući kur’anske ajete možemo zaključiti da Allah, dželle šanuhu, nije kažnjavao narode koji su grešili pa se posle pokajali i vratili pravoj veri, dok je žestokom kaznom kažnjavao one koji su bili uporni u svom grešenju i oholosti.

Nakon pomenutog dolazi se do saznanja da su brojne štetne posledice koje će stići grešnike.

Grešenjem čovek gubi mogućnost pravilnog shvatanja:
„Šta misliš o onome koji je svoju strast za boga svoga uzeo, onome kome je Allah, a on svjestan bio dao da je u zabludi, i sluh njegov, i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio?“ (El – Džasije, 23.)
Sa druge strane, Allah dželle šanuhu, obećava onima koji se budu greha čuvali:
„O vi koji vjerujete, ako se budete Allaha bojali, On će vam ono što istinu od neistine razdvaja dati i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam...“ (El – Enfal, 29.)

Grešenjem čovek gubi nafaku: „Zaista čoveku zbog greha koje počini može biti uskraćena nafaka.“ (Ahmed, Nesai, Ibni Madže)
Dok Allah, dželle šanuhu, kaže: „ ... a onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati, i i opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha pouzdaje, On mu je dovoljan...“ (Et- Talak, 2-3)

Grešenjem se i životinjama nanosi zlo. Ebu Hurejre je govorio „i ptica u gnezdu svome strada od nasilja nasilnikova.“ Dok je Mudžahid rekao: „Životinje proklinju čoveka grešnika kada bude teška godina i velika suša. One govore: ’Ovo zlo i ova nesreća dolaze od ljudskog grešenja.’“

Za grehe počinjene prema Allahu, dželle šanuhu: širk, kufr, nifak i dr., dužni smo učiniti istigfar i tevbu, te ih ostaviti.
Za grehe učinjene prema ljudima, za njih pre tevbe, prvo treba da se halalimo i na neki način poravnamo.

Kada je reč o gresima koje činimo sami sebi – mada su svi gresi istovremeno i ovi i ovakvi, dužni smo ih prestati činiti i iskreno se pokajati.
Allah, dželle šanuhu, kaže: Reci: "O robovi Moji, koji ste protiv sebe u gresima preterivali, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grehe oprostiti. On je, doista, Oprostitelj greha, Milostivi."

Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

WhatsApp Image 2020 03 13 at 16.52.42WhatsApp Image 2020 03 15 at 13.29.53

100805860 141151580848180 4163872713598828544 n 1

gajtet logo veliki

 

logo RIZS

Halal Srbija