bajrakli

U sredu 29. marta, u sali Hamd kraj Bajrakli džamije tradicionalno "Bogotragalište - sviđalište a ne svađalište". Učesnici Muhamed ef Jusufspahić Predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije, Sead ef Nasufović Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije i Abdullah ef Numan Muftija srbijanski. Očekuje se i prisustvo predstavnika drugih verskih zajednica kao i predstavnika udruženja žrtava nasilja.
Uz Božiju pomoć i dozvolu, tribina će početi u 18 sati.
Dobrodošli.

WP 20170327 10 53 30 Pro

Zahvala pripada Allāhu, dželle šanuh, Gospodaru svih svetova, a salavāte i selāme šaljemo najodabranijem Allāhovom poslaniku i robu Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashābima i svim iskrenim sledbenicima.
Pre pojave islāma, u predislamsko, pagansko doba ljudi su bili razjedinjeni, daleko od Pravog puta, pa je došao islām da ih ujedini na istini i spoji srca na uputi. Radi toga, došle su isključive zabrane svega što može dovesti do razilaženja, podela, cepanja muslimānskog saffa i netrpeljivosti.
Onaj ko razmisli o kur'ānsko-hadiskim tekstovima može lako uočiti da je islām propisao mnoga dela koja zbližavaju muslimāne, počevši od namaza u džemātu, nazivanja selāma, rukovanja, spajanja rodbinskih veza, obilaska bolesnika, izdvajanja zekāta, sadake, dobročinstva prema komšijama, pomoći nevoljniku itd. Suprotno tome, zabranio je dela koja mogu dovesti do mržnje, netrpeljivosti i sukoba, pa je s tim u vezi zabranjena nepravda / zulum, kamata, obmana u trgovini, ogovaranje, prenošenje tuđih reči s ciljem zavade, potvaranje, uznemiravanje, plašenje, prosidba devojke koja je već zaprošena itd.
Sve što više odmiče vreme poslanstva i što su ljudi udaljeniji od prvih, odabranih generacija, sve više su bliži stramputici a dalji od upute i spasa. Prve generacije nisu se bavile raspravama i polemikama o veri, jer su dubinski dokučile koliko je ta pojava štetna i koliko su pogubne njene posledice po islām i muslimāne.
U današnje vreme, narod je iskušan raspravama više nego ikada. Glavni uzrok toga je, pre svega, neznanje, neodgoj, udaljenost od vere, mnoštvo smutnji i podela, ali isto tako i veliki uticaj imale su društvene mreže koje su olakšale uzroke i načine rasprava.
Allāh, azze ve dželle, nije ostavio ni jednu vrstu ljudi, od Ādema, alejhis-selām, pa sve do Sudnjeg dana, a da je nije opisao i spomenuo u Kur'ānu. Ako je ta osobina dobra, pa onda s ciljem da se okitimo istom, a ako je loša, pa da je se pripazimo.
Jedna vrsta ljudi spomenuta je u sledećem ajetu: "Ima ljudi koji se o Allāhu prepiru bez ikakvog znanja i bez upute i bez Knjige svetilje." (El-Hadždž, 8)
Reč je o neznalicama. Ne žele istinu, nemaju ni dokaza, ali ipak raspravljaju o veri i prepiru se o verskim propisima. Zaista čudno, zar ne!? Međutim, još čudnije od toga je kada se onaj ko nije takav, ili ne bi trebao biti, spusti na isti stepen i poistoveti sa takvima koje je Uzvišeni Allāh, dželle šanuh, prezreo i pokudio.
Od Āiše, radijallāhu anha, prenosi se da je Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, rekao: "Doista, najmrži čovek Allāhu je onaj koji se puno raspravlja i prelazi granicu u raspravi." (Buhāri, br. 2457, Muslim, br. 2668)
Od Ebu Umāme, radijallāhu anhu, prenosi se da je Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, rekao: "Nije narod skrenuo s Pravog puta, nakon što su bili na uputi, a da im nije dato da raspravljaju." (Tirmizi, br. 3535; Ibn Mādže, br. 48) 
Učestale rasprave i prepirke su od vidljivih osobina onih koji su skrenuli sa Pravog puta.
Dragi brate i sestro, sledi uputu i kloni se rasprava. Zar niste čuli savet Imāma Mālika b. Enesa, rhm, kada kaže: "Zar ćemo, kad' god nam dođe neki čovek koji je ubedljiviji u raspravi od nekog drugog čoveka, radi njihove rasprave ostaviti ono što nam je Džibril, alejhis-selām, dostavio preko Muhammeda, sallallāhu alejhi ve sellem!?" (El-Lālekai, Šerhu usulil-'iatikād, 1/144)
Omer b. Abdul-Aziz, rhm, je rekao: "Kada čuješ raspravu, udalji se!" (Ibn Ebi Dunja, Es-Samt, str. 274)
Najbolji opis onih koji ustrajavaju u raspravama i polemikama dao je Hasan el-Basri, rhm, kada je čuo ljude kako raspravljaju rekavši: "Njima je dojadilo činjenje ibādeta, olakšano im je da pričaju, izgubili su Bogobojaznost pa su progovorili." (Ibn Redžeb, Bejānu fadli 'ilmis-selef ala 'ilmil-halef, str. 4)
Isto tako, napuštanje rasprava nije dokaz neznanja i manjkavosti, nego suprotno tome, to je dokaz potpunosti, učenosti i Bogobojaznosti. Hafiz Ibn Redžeb el-Hanbeli, rhm, je rekao: "Onaj ko se sustegnuo od nepotrebnog govora, rasprava i polemika među prvim generacijama, nije se sustegnuo zato što nema znanja ili zato što ne zna raspravljati. Naprotiv, sustegnuli su se radi znanja i straha od Allaha." (Bejānufadli 'ilmis-selefala 'ilmil-halef, str 4)
Kada bi se svako od nas pokorio Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallāhu alejhi ve sellem, pa se potrudio da ne bude takav, te udaljio takve osobe od sebe a sam se udaljio od njih, svima bi bilo zaista bolje, imali bi više bereketa u vremenu, delima, imetku, porodici i svemu drugom.
Neko od iz prethodnih generacija je rekao: "Onaj kome Allāh hoće dobro nadahne ga da sledi sunnet Allāhovog Poslanika, sallallāhu alejhi ve sellem, i uputu na kojoj su bili ashābi, radijallāhu anhum, i oni koji su ih sledili po dobru od imāma među muslimānima u svakom vremenu. Nadahne ga da izučava znanje zbog sebe, kako bi se udaljio od neznanja. Cilj mu je da nauči u ime Allāha, a ne da nauči kako bi se raspravljao, polemisao i prepirao se, niti radi neke dunjalučke koristi. Onaj kome to bude namera, biće spašen, inšallāhu te'āla, od strasti i zabluda."
Od Mu'āza b. Džebela, radijallāhu anhu, prenosi se da je rekao: "Ostavite rasprave i polemike zato što u tome nema puno hajra. Jedna od dve skupine laže (nije u pravu), a obe skupine se ogreše." (Ed-Dejlemi, El-Firdevs fi me'suril-hitāb, 2/211)
Navodi se da je Ebū Derda'a, radijallāhu anhu, kazao: "Dovoljno ti je greha da uvek budeš zaposlen raspravom." (Ibn Ebi Dunja, Es-Samt, str. 275)
Mejmun b. Mihrān, rhm, je napisao: "Dobro se pripazi rasprava i polemika u veri. Nemoj se raspravljati sa učenim, niti sa neznalicom. Što se tiče učenog, radi rasprave će ti uskratiti znanje koje ima i neće mariti za onim što radiš (pustiće te da propadaš); a što se tiče neznalice, uneće ti nemir u prsa, a opet te neće poslušati." (Ed-Darimi, Es-Sunen, 1/90)
Bilo je rečeno Imāmu Māliku, rhm: "O Ebū Abdullāh, ako je čovek učen i spoznao je Sunnet, da li da ga brani raspravljajući?", pa je rekao: "Ne, nego će ih obavestiti šta je Sunnet, pa ako prime od njega - dobro i jeste, a ako ne prime - onda će ćutati." (Ibn Abdul-Berr, Džāmi'u bejanil-'ilmi ve fadlih, str. 414)
Imām Ahmed b. Hanbel, rhm, kada je naveo šta su temelji Sunneta za njega, između ostalog je rekao: "... napuštanje rasprava, polemika i prepirki o veri" Zatim je rekao: "Ne polemiši ni sa kim niti raspravljaj, nemoj ni učiti kako se vodi rasprava..." (El-Lālekai, Šerhu usuli 'iatkād, 1/156)
El-Abbās b. Gālib el-Verrāk upitao je Imāma Ahmeda, rhm: "Ō Ebū Abdullāh, zadesim se na skupu na kojem nema niko drugi ko poznaje Sunnet osim mene, i desi se da počne govoriti jedan od novotara, da li da mu odgovorim?", pa je rekao: "Nemoj sebe dovoditi u takvu poziciju. Obavesti ih o Sunnetu i ne raspravljaj!" Zatim sam ga opet upitao isto pitanje, a on mi je rekao: "Vidim da si ti osoba koja voli raspravljati!" (Ibn Muflih, El-Ādābuš-šer'ijje, 1/201)
I za kraj, od Ma'rufa el-Kerhija, rhm, prenosi se da je rekao: "Kada Allāh hoće dobro Svome robu, otvori mu vrata dobrih dela a zatvori mu vrata rasprava, a kada hoće robu loše, zatvori mu vrata dobrih dela a otvori mu vrata rasprava." (El-Bejheki, Šu'abul-imān, 2/295)
Pa zar nije dosta rasprava?!

WP 20170327 10 54 56 Pro

DSCF8148

Nakon deset sedmica, deset sabornih molitvi, akcija “Podeli svoj zalogaj” i dalje traje, i dalje je u toku. Pokretač akcije je ženski sektor Islamske zajednice Srbije, a izjavu o samoj akciji, kao i o njihovom delovanju, planovima i namerama za GMS je dala Lelja H. Alomerović.

“Iako neprimetna žena u svojim aktivnstima i naporima, njen dopsrinos ne samo zajednici već i ummetu je manje više poznat I o tome se vrelo malo govori i navode primeri.
Biti aktivan u zajednicii je obaveza svakog muslimana. Ženski aktivizam koji je postojao u svim svojim priliakma je manje više opstajao uz napore. Želja je da se članice zajednice svoim aktivizmom predstave kako bi svaka akcija bila korisnija i privukla što vise aktivistkinja da nam se priključe i kako bi naš rad bio delotvorniji.
“Podeli svoj zalogaj” je prva javna akcija i do sada je za ovih 10 nedelja podeljeno preko 3 000 obroka, kuvanih obroka i nešto manji broj sendviča. Ženski aktiv je uspostavio saradnju sa bankom hrane i donirane su namirnice skoro tonu u brašnu, krompiru, ulje sećer...
U toku ovog perioda održano je nekoliko susreta sa mnogim organizacijama i relevantnim institucijama koje bi mogle biti podrška u aktivnijem i organizovanijem ženskom aktivizmu. Namera je da se organizuju radionice, susreti, preduzetništvo i sve ono što je muslimankama potrebno kako bi doprinele da zajednica bude stabilna i da podrži u dinamičnijem delovanju i aktvnostima i da se podeli odgovornost umetska ali i misija na koju je svaki član podjednako obavezan ma koje rodnosti bio”.

DSCF8138

Danas je u Bajrakli džamiji u Beogradu održao hutbu i predvodio džuma namaz Abdullah ef Numan, Muftija srbijanski.

„Allah je Zaštitnik, Prijatelj onih koji veruju. Od Njega lepšeg i boljeg Zaštitnika nema“, započeo je svoj govor Abdullah efendija i nastavio:“ Oni koji se Njemu klanjaju i koji su nijet doneli da im boljeg puta od Allahovog nema, da im Uputitelja mimo Allaha nema, da im Zaštitnika mimo Allaha nema – oni su uspeli“
Muftija srbijanski ja kazao da „Allah daje svima, svakoga je opskrbio, čak i one koji ne veruju u Njega ali je samo vernike nagradio. Pre svega time što im Je dao da veruju u Njega“.
U nastavku hutbe efendija Numan je istakao važnost oslanjanja na Allaha a zatim kroz hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio da verovanje - iman jednog vernika ne može biti potpuno ukoliko taj isti vernik ne želi svome bratu isto ono što želi sebi.

DSCF8132

Abdullah

Obaveštavamo sve naše slušaoce, čitaoce kao i one koji nas prate putem društvenih mreža, da će, uz Allahovu dozvolu, u petak u Bajrakli džamiji u Beogradu održati hutbu i predvoditi džuma namaz Muftija srbijanski Abdulah ef Numan.

Abdullah ef Numan Naibu-Reisu-l-ulema (zamenik vrhovnog poglavara) Redovni profesor FIN - Islamske zajednice Srbije, profesor na melburnškom Univerzitetu, jedan osnivača WCRP (World Conference of Religions for Peace)

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

Restoran Dukat

 

Prevoz i organizacija dženaza